Životopis

Dušan Moro, rodio se 1. listopada 1952. god., u Gali (općina Otok), od oca Branka i majke Luce, rod. Vučić. Osnovnu školu (I.-IV. raz.) pohađao je u Gali, a potom (V.-VIII. raz.) u Hanu (Obrovac Sinjski). Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju (1967.-1972.), a filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj, na Franjevačkoj visokoj bogosloviji (prve četiri godine (1973.-1977) a petu godinu studirao je na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1978. god. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 2. srpnja 1978. godine.

Godine 1978. upisao je specijalizaciju iz temeljnoga i ekumenskoga bogoslovlja na Papinskomu učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao 1980., a 1984. god. obranio je doktorsku disertaciju Il ‘Munus’ del Vescovo di Roma nel confronto ecumenico-dottrinale di I. Marković e N. Milaš (Služba Rimskoga biskupa u ekumensko-doktrinarnom sučeljavanju između fra Ivana Markovića i Nikodima Miloša), čime je stekao akademski naslov doktora teologije. Dio disertacije objelodanjen je 1986. god. u Rimu.

Od 1984. god. predavao je predmete iz temeljnoga i ekumenskog bogoslovlja na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, a od ak. god. 1999./2000. predaje te predmete na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

U znanstveno-nastavno zvanje docenta, pri Katedri ekumenske teologije, izabran je 1999., a 2005. godine ponovno izabran u isto znanstveno-nastavno zvanje. Od 2000. god. pročelnik je Katedre ekumenskoga bogoslovlja.

Bio je tajnik Franjevačke visoke bogoslovije (1985.-1988.) i njezin rektor (1988.-1996.). U ak. god. 1996797. koristio je ‘slobodnu godinu. To je vrijeme proveo u Münchenu, slušajući predavanja na Teološkomu fakultetu sveučilišta Ludwig-Maximilian-Universität München.

Član je nekoliko povjerenstava na KBF-u u Splitu.

Od 2004. god. zamjenik je glavnoga urednika časopisa Služba Božja.

Objelodanio je stručne i znanstvene članke u znanstvenim časopisima:

  • Služba Božja (2004.-2007.),
  • Crkva u svijetu (2000.),
  • Bogoslovska smotra (2002.)

i u zbornicima:

  • Marijan Vugdelija (prir.), Govor na gori (Mt 5-7), Split, 2004.;
  • Nediljko Ante Ančić – Nikola Bižaca (prir.), Objava, objave i ukazanja, Split, 2007.

Održao je nekoliko predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, recenzirao brojne članke i knjige za znanstvene časopise i zbornike.